Rolne

Majątek rolnika

Majątek rolnika

budynki, ziemiopłody i zwierzęta gospodarskie.

Życie i zdrowie rolnika

Życie i zdrowie

obejmuje rolnika oraz jego najbliższych pracowników.

OC

odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym.

Maszyny rolne ubezpieczenie

Maszyny

maszyny rolnicze od zdarzeń losowych i wypadku.

Ubezpieczenie to przeznaczone jest szczególnie dla rolników, którzy chcieliby kompleksowo, jedną polisą ubezpieczyć swoje budynki, mienie ruchome, zwierzęta gospodarskie, pojazdy wolnobieżne, a także odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i w życiu prywatnym.

Ubezpieczenie rolne Turek

Elementy Ubezpieczenia Rolnego

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika to obowiązkowe ubezpieczenie dla każdego posiadacza gospodarstwa rolnego (osoby fizycznej).

Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika, osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osób, które pracując w gospodarstwie rolnym wyrządziły szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczenie budynków rolnych to obowiązkowe ubezpieczenie dla każdego posiadacza gospodarstwa rolnego (osoby fizycznej).

Ubezpieczenie chroni przed finansowymi skutkami uszkodzenia lub zniszczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Ponadto oprócz zakresu obowiązkowego wynikającego z Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ubezpieczenie pozwala na rozszerzenie zakresu ochrony o ryzyka dobrowolne, określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Gospodarstwa Rolnego II (21021).

Ubezpieczenie mienia będącego w posiadaniu rolnika oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

  • budynki (od ognia i innych zdarzeń losowych)
  • budowle (od ognia i innych zdarzeń losowych)
  • ruchomości domowe (od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem, rabunku)
  • zwierzęta gospodarskie (od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • sprzęt rolniczy, ziemiopłody, materiały i zapasy (od ognia i innych zdarzeń losowych)
  • pojazdy wolnobieżne i maszyny rolnicze (od ognia i innych zdarzeń losowych, kolizji, kradzieży, kradzieży z włamaniem)
  • szyby i inne przedmioty (od stłuczenia)
  • sprzęt elektroniczny (od uszkodzeń)
  • pomoc informatyczną
  • odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym

Pytania i odpowiedzi

Chcesz dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniu rolnym ? Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Obowiązek zawarica umowy spoczywa na każdym rolniku, czyli osobie fizyczne, w której posiadaniu (współposiadaniu) znajduje się gospodarstwo rolne.

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych istnieje niezależnie od tego, czy w gospodarstwie prowadzona jest produkcja rolna. Nawet w przypadku, gdy rolnik przez dłuższy czas przebywa poza gospodarstwem, nie zwalnia go to z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych. Zdarza się również, że właścicielem gospodarstwa jest osoba, która w nim nie mieszka, np. gospodarstwo odziedziczyła. W takich przypadkach osoba ta również musi ubezpieczyć budynki.

Obowiązek zawarcia ubezpieczenia powstaje w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego.

Z ubezpieczenia OC rolników można dochodzić, m.in.:

  • zadośćuczynienia  za doznaną krzywdę (jednorazowe świadczenie pieniężne), które ma stanowić sposób kompensaty cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego,
  • zwrotu poszkodowanemu kosztów związanych z wypadkiem, tj. kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją oraz lepszym odżywianiem poszkodowanego, opieką nad poszkodowanym, transportu poszkodowanego i jego bliskich, adaptacji mieszkania stosownie do uzasadnionych potrzeb poszkodowanego,
  • renty, jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość. 

Karą za brak posiadania ważnego OC rolnika jest grzywna w wysokości 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli w 2020 roku 260 zł brutto). W przypadku ubezpieczenia budynków rolniczych to kara w wysokości ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2020 roku to grzywna 650 zł brutto).

Zainteresowała Cię nasza oferta ? Chcesz wiedzieć więcej ? Wypełnij poniższy formularz a My się z Tobą skontaktujemy.

    Zainteresowała Cię nasza oferta ? Chcesz wiedzieć więcej ? Wypełnij poniższy formularz a My się z Tobą skontaktujemy.

      Zainteresowała Cię nasza oferta ? Chcesz wiedzieć więcej ? Wypełnij poniższy formularz a My się z Tobą skontaktujemy.

        Zainteresowała Cię nasza oferta ? Chcesz wiedzieć więcej ? Wypełnij poniższy formularz a My się z Tobą skontaktujemy.

          Maria Marlin Retired Govt Officer, ON, Canada

          Very helpful fully explaining the different plans. Cash value is accessed via policy loans, which accrue interest and reduce cash value our valuable items.

          Maria Marlin Retired Govt Officer, ON, Canada

          Very helpful fully explaining the different plans. Cash value is accessed via policy loans, which accrue interest and reduce cash value our valuable items.

          Partnerzy:

          Współpracujemy z najbardziej popularnymi i rozpoznawalnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi