OC / AC / NNW

Rekompensata szkód

Rekompensata szkód

Powstała w wyniku spowodowania kolizji lub wypadku drogowego

Pokrycie kosztów

Pokrycie kosztów

Lekarstw, rehabilitacji i leczenia poszkodowanego

Wypłata pieniędzy w razie poważnej choroby

Wypłata odszkodowania za utracone dochody

Zagadnienie ubezpieczeń komunikacyjnych związane jest z ruchem lądowym odbywającym się przy użyciu pojazdów mechanicznych. Obejmuje ono ochronę ryzyk osób, które ruch naraża na straty i szkody osobowe i rzeczowe, w tym również zakresie odpowiedzialności cywilnej.

 

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczenia komunikacyjne należą do ubezpieczeń majątkowych działu II. Określone zostały w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 


Należy do nich nie tylko obowiązkowa polisa OC, ale również dobrowolne AC i NNW. W tym artykule poznasz, jak dzielimy ubezpieczenia komunikacyjne, dowiesz się, co oznaczają poszczególne skróty i co ci daje zakup danej polisy.

Ubezpieczenie komunikacyjne Turek

Elementy Ubezpieczenia OC/AC/NNW

Jak już wspomnieliśmy, ubezpieczenia komunikacyjne zaliczane są do segmentu ubezpieczeń majątkowych działu II. Chodzi o tzw. pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe – r. W ich skład wchodzi:

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (tzw. ubezpieczenie OC),
 • autocasco (tzw. ubezpieczenie AC),
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • ubezpieczenie assistance.


Ubezpieczenia te związane są z ryzykiem ponoszonym przez korzystających z pojazdów mechanicznych, tzn. chroni ich przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń, do których doprowadzili Można z nich korzystać również w przypadku awarii samochodu i nie tylko. Ubezpieczenia komunikacyjne stanowią najważniejszy element rynku ubezpieczeń w Polsce. Podstawowym czynnikiem wpływającym na taką sytuację jest obowiązkowa polisa OC. Z opracowania UOKiK, a dokładniej z danych ubezpieczycieli, wynikało, że w Polsce w w 2018 roku znajdowało się 1 937 887 zarejestrowanych pojazdów silnikowych1. Dla każdego z nich właściciel musi wykupić ubezpieczenie OC.

Ubezpieczenia komunikacyjne dzielimy na:

 • obowiązkowe – do których zaliczamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, popularnie nazywane polisą OC;
 • dobrowolne – do nich należą ubezpieczenia autocasco (AC), od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ubezpieczenie Assistance.


Co istotne, w polskim prawie komunikacyjne ubezpieczenie OC nie jest jedynym obowiązkowym. W ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych znajdziesz wiele innych obowiązkowych ubezpieczeń, ale nie są one zaliczane do komunikacyjnych. Sprawdźmy zatem dokładniej ubezpieczenia OC, AC, NNW i assistance, czyli najpopularniejsze wśród polskich kierowców.

Zgodnie z polskim prawem jako właściciel samochodu musisz najpóźniej w dniu jego rejestracji zakupić dla niego polisę OC (wyjątek stanowią pojazdy historyczne). Dla posiadaczy pojazdów to jedyne ubezpieczenie, które jest obowiązkowe . Musisz je zakupić, jeśli twoją własność stanowi pojazd samochodowy, motorower, ciągnik rolniczy, przyczepa lub pojazd wolnobieżny. Polisę wykupujesz na okres 12 miesięcy, a ochroni cię ona przed odpowiedzialnością finansową za szkody, które być może wyrządzisz innym uczestnikom ruchu drogowego. Ochrona obejmuje nie tylko mienie, ale również zdrowie i życie poszkodowanych. W przypadku tej polisy jej zakres jest zawsze taki sam. Sumy gwarancyjne, czyli górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela, wynosi:

 • 1 050 000 euro – w przypadku szkód w mieniu,
 • 5 210 000  euro – w przypadku szkód osobowych.


Wspomniane sumy dotyczą jednego zdarzenia – nie ma znaczenia to, jak wielu było w nim poszkodowanych. Pamiętaj, że brak polisy OC wiązać się może z wysokimi karami. Musisz ją wykupić nawet wtedy, gdy nie korzystasz ze swojego pojazdu. Wysokość kar jest uzależniona od minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. 

Ubezpieczenie Autocasco jest dobrowolne. Chroni ono przed konsekwencjami finansowymi kradzieży i zniszczenia pojazdu, ale w tym wypadku odszkodowanie dostaje jego właściciel. W tym przypadku sumy gwarancyjne nie są narzucone ustawowo – zakres ochrony jest uzależniony od podpisanej umowy. W ramach tej polisy otrzymać można odszkodowanie m.in. w przypadku szkody wywołanej zderzeniem z innym pojazdem, pożarem, kradzieżą pojazdu lub jego wyposażenia. Musisz jednak pamiętać dokładnie o sprawdzeniu warunków polisy AC, gdyż na rynku dostępne są również jej wersje z ograniczoną odpowiedzialnością ubezpieczyciela, czyli tzw. mini AC. Taka polisa może obejmować wtedy jedynie wybrane zdarzenia.

Ubezpieczyciel może być zwolniony z odpowiedzialności, jeśli do zdarzenia doszło w wyniku poważnego zaniedbania z twojej strony. Przykładem może być pozostawienie otwartego auta z kluczykami czy jazda pod wpływem alkoholu. Wykluczenia odpowiedzialności znajdziesz w zawieranej umowie. Pamiętaj również o tym, że cena polisy może być uzależniona od warunków, na jakie się zdecydujesz. Np. ubezpieczyciel może pokrywać tylko 80 czy 90 proc. szkody.

Kolejna dobrowolna polisa to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. W tym przypadku ochronie podlega życie kierowcy lub kierowcy i pasażerów. W ramach tej polisy poszkodowany otrzyma również zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji. Co istotne, możesz posiadać kilka polis NNW i w przypadku zdarzenia nimi objętego będziesz mieć prawo do wypłaty środków z każdej z nich. Jednak dotyczy to wyłącznie odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, a nie np. kosztów leków. Te mogą być pokryte tylko raz. Pamiętaj, że NNW obejmuje nie tylko sytuacje, które miały miejsce w ruchu drogowym – na odszkodowanie możesz liczyć również w przypadku zdarzeń związanych z wsiadaniem do auta czy jego załadunkiem. Polisa ta stanowi ochronę finansową dla bliskich kierowcy w przypadku jego śmierci spowodowanej wypadkiem.

W umowie o ubezpieczenie NNW znajdziesz wykluczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Wśród nich znaleźć się mogą np. działanie umyślne czy choroba psychiczna. Koniecznie zapoznaj się z warunkami! Pamiętaj, że wysokość wypłaconego odszkodowania jest uzależniona od sumy ubezpieczeniowej. Im będzie ona wyższa, tym również wyższe może być odszkodowanie. Miej na uwadze, że niższa cena składki na polisę może oznaczać liczne wykluczenia.

Assistance jest ubezpieczeniem, które zapewnia kierowcy wsparcie różnego rodzaju. Może to być pomoc serwisowa, informacyjna czy medyczna. Zakres ochrony jest uzależniony od wykupionej polisy i w każdym przypadku może być inny, jednak najczęściej ubezpieczenie umożliwia naprawę auta na miejscu, holowanie, wymianę opon, dostarczenie paliwa, zakwaterowanie dla kierowcy i jego pasażerów czy dostarczenie benzyny. I w tym wypadku odpowiedzialność jest ograniczona np. pod względem odległości, na jaką może być holowane auto. Wskazana może być maksymalna liczba noclegów w hotelu, a np. polisa może obejmować dowóz paliwa, ale już kierowca sam będzie musiał za nie zapłacić. Pamiętaj o sprawdzeniu zakresu terytorialnego polisy – szczególnie jeśli podróżujesz za granicę. Zatem zanim zdecydujesz się na dane ubezpieczenie assistance, przemyśl, czy na pewno jego warunki są odpowiednie wobec tego, gdzie i jak korzystasz z pojazdu.

Pytania i odpowiedzi

Chcesz dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniu komunikacyjnym ? Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Umowa ubezpieczenia AC nie wznawia się automatycznie jak OC. Po zakończeniu okresu ubezpieczenia polisa wygasa - nie ma ochrony.

NIE !!! Po sprzedaży pojazdu umowa AC wygasa, kupujący nie może liczyć na ochrone z polisy AC sprzedającego. Należy zawrzeć nowe ubezpieczenie, a zbywca po przedłożeniu umowy sprzedaży otrzyma zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

NIE !!! Ubezpieczenie OC można zawrzeć z datą nie wcześniejszą, jak dzień podpisania polisy.

NIE !!! Przedłuża się automatycznie na kolejny rok. Umowę automatycznie przedłużoną możemy wypowiedzieć jedynie wtedy gdy zawarliśmy już umowę OC z innym ubezpieczycielem.

TAK !!! Informacja o sprzedaży pojazdu powinna zostać złożona w formie pisemnego oświadczenia, wraz z kopią umowy kupna sprzedaży, bądź faktury w przeciągu 14 dni od daty zbycia auta.

TAK !!! Informacja o sprzedaży pojazdu powinna zostać złożona w formie pisemnego oświadczenia, wraz z kopią umowy kupna sprzedaży, bądź faktury w przeciągu 14 dni od daty zbycia auta.

Podczas poszukiwania najkorzystniejszego AC możesz spotkać się z kilkoma terminami dotyczącymi tego produktu. Każdy z nich oznacza nieco inny zakres ochrony.

 • AC mini (lub Smart Casco, Minicasco czy Mini AC) – to najbardziej okrojona wersja ubezpieczenia. Zazwyczaj w ramach mini AC towarzystwo zobowiązuje się do naprawy samochodu lub wypłaty odszkodowania, jeśli do uszkodzeń/utraty pojazdu dojdzie w wyniku działania sił przyrody (żywioły, pożar), zostanie orzeczona szkoda całkowita lub dojdzie do kradzieży.
 • AC all risks – to z kolei ubezpieczenie z najszerszym zakresem ochrony. Polisa działa na wypadek wystąpienia wszystkich zdarzeń, które nie zostały wyszczególnione w wyłączeniach od odpowiedzialności (znajdziesz je w OWU AC wybranego towarzystwa).


Przykład: Pan Rafał wykupił ubezpieczenie AC w formule all risks. Podczas pobytu na wakacjach doszło do uszkodzenia jego samochodu podczas ulicznych zamieszek. Towarzystwo ubezpieczeniowe zorganizowało naprawę pojazdu na swój koszt, ponieważ w warunkach umowy AC nie znalazł się zapis wykluczający taką sytuację z odpowiedzialności.

 • Standardowe autocasco – właściciele pojazdów najczęściej spotykają się z taką właśnie ofertą. Ubezpieczenie AC obejmuje wówczas wszystkie szkody (lub skutki działania danego czynnika) wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Z reguły ubezpieczyciel w ramach AC gwarantuje ochronę samochodu na wypadek wystąpienia kolizji, wypadku, działania osób trzecich (wandalizm), działania sił przyrody oraz po kradzieży pojazdu i jego elementów.

Najłatwiej odpowiedzieć na to pytanie, wyobrażając sobie jeden z wielu scenariuszy, w których dochodzi do poważnego uszkodzenia samochodu lub jego utraty. Czy w takim przypadku stać nas będzie na naprawę z własnej kieszeni lub zakup nowego auta? Jeśli odpowiedź jest przecząca, możemy zacząć rozglądać się na polisą AC, ale – co bardzo istotne – dopasowaną zakresem do naszych potrzeb.

Jeśli na przykład obawiamy się tylko kradzieży auta (bo parkujemy najczęściej na niestrzeżonym parkingu) czy szkody całkowitej – możemy brać pod uwagę zakup AC mini. Z kolei osoby wyjeżdżające często na dalekie trasy lub użyczające pojazdu innym kierowcom (np. w domu kilka osób korzysta z jednego samochodu) powinny raczej wybrać standardowe AC, które ochroni je od skutków wielu zdarzeń.

Właściciele nowych, kilkuletnich lub drogich pojazdów nie powinni  w ogóle wahać się przed zakupem polisy AC. W ich przypadku naprawa nawet z pozoru drobnego uszkodzenia może być bardzo kosztowana, nie wspominając już o stracie finansowej, gdy dojdzie do kradzieży czy szkody całkowitej.

Na cenę AC wpływ ma wiele czynników, związanych z:

 • pojazdem (m.in. wartość, wiek, aktualny przebieg, ilość i rodzaj zamontowanych urządzeń przeciwkradzieżowych, miejsce parkowania),
 • kierowcą (np. wypracowane zniżki za bezszkodową jazdę w OC i AC, wiek, miejsce zamieszkania),
 • wybranym zakresem ubezpieczenia (sposobem likwidacji szkody, wysokością udziału własnego, zastosowaniem lub zniesieniem amortyzacji części).


Chociaż w przypadku ubezpieczenia autocasco, cena ma drugorzędne znaczenie, warto porównać oferty różnych ubezpieczycieli. Z reguły najdroższe pakiety gwarantują najszerszą ochronę, co nie oznacza, że nie istnieje możliwość znalezienia taniego i dobrego ubezpieczenia AC samochodu. Może się bowiem okazać, że ten sam lub zbliżony pakiet świadczeń będzie miał w poszczególnych towarzystwach zupełnie inną cenę. Nasza porównywarka pomoże Ci znaleźć najlepsze ubezpieczenie, dodatkowo w korzystnej cenie. Zobacz przykładowe kalkulacje i przekonaj się, że warto porównać oferty autocasco.

Pamiętaj, aby przed zakupem ubezpieczenia AC zwrócić uwagę nie tylko na cenę polisy, ale również zakres ubezpieczenia.

W każdym towarzystwie poszczególne elementy autocasco mogą się różnić. Zanim kupisz polisę, zwróć uwagę przede wszystkim na:

 • sposób naprawy pojazdu – w przypadku samochodów nowych i o dużej wartości najlepiej wybierać bezgotówkową likwidację szkody w ASO (samochód zostanie naprawiony w autoryzowanym warsztacie, a koszty będą rozliczone przez serwis, bezpośrednio z towarzystwem ubezpieczeniowym). Jeżeli posiadasz pojazd starszy, możesz zdecydować się także na likwidację szkody w warsztacie partnerskim (współpracującym z danym towarzystwem) - koszty naprawy również zostaną uregulowane bezgotówkowo.

Przykład: Kierowca oddaje uszkodzone auto do warsztatu, a ten rozlicza się bezpośrednio z ubezpieczycielem.

Klient każdego towarzystwa ubezpieczeniowego może również naprawić swój pojazd na podstawie kosztorysu.

Przykład: Rzeczoznawca wycenia szkodę, a na jej podstawie ubezpieczyciel ustala kwotę odszkodowania, którą wypłaca ubezpieczonemu. Klient naprawia auto we własnym zakresie.

Uwaga! Podczas likwidacji szkody na kosztorys większość towarzystw ubezpieczeniowych stosuje amortyzację części. Właściciel pojazdu może z niej zrezygnować /wykupić (patrz niżej) i tym sposobem zapewnić sobie znacznie wyższe odszkodowanie.

 • części użyte do naprawy – zazwyczaj, o tym jaki rodzaj części zostanie wykorzystany podczas naprawy pojazdu, decyduje wybrany przez właściciela sposób likwidacji szkody. Jeżeli naprawa przeprowadzana jest w ASO, towarzystwo pokrywa koszty wymiany części oryginalnych sygnowanych logiem producenta, natomiast w warsztacie partnerskim mogą zostać wykorzystane części nieoryginalne. Rozliczenie szkody na kosztorys uwzględnia z reguły ceny części alternatywnych (zamienników). W przypadku ich braku ubezpieczyciel może potrącić z odszkodowania określoną w umowie kwotę, np. 30% wartości cen części oryginalnych.

Informacje na temat zastosowanych w procesie likwidacji szkody części znajdziesz w OWU Twojego towarzystwa.

 • udziały własne – jeżeli Twoja umowa ubezpieczenia AC przewiduje udział własny, należne odszkodowanie zostanie pomniejszone kwotowo lub procentowo o ustaloną wartość, np. 500 zł, 10%.

Udział własny może znacznie zredukować cenę ubezpieczenia AC. Im wyższy udział, tym tańsza będzie polisa.

 • amortyzacja części – Twoje odszkodowanie zostanie pomniejszone, w związku z naturalnym zużyciem elementów pojazdu. Z reguły, im starszy samochód, tym potrącenie będzie większe.

Przykład: Auto ma 7 lat. W związku z tym ubezpieczyciel potrąca 50% amortyzacji. Rzeczoznawca ustalił wartość rynkową każdej uszkodzonej części – w sumie 5 000 zł. Koszt robocizny to 1 000 zł. Odszkodowanie wyniesie 3 500 zł (5 000 - 50% amortyzacji + 1 000 zł).

Sposób naliczania amortyzacji części warto dokładnie sprawdzić, ponieważ każde towarzystwo ustala go samodzielnie

Część towarzystw zgadza się na zniesienie amortyzacji. Wiąże się to jednak z podniesieniem składki za polisę AC.

Jeżeli zależy Ci na jak najlepszym zakresie ochrony Twojego ubezpieczenia autocasco, zwróć również uwagę na sumę ubezpieczenia – im będzie ona wyższa, tym lepiej. Zbyt niska może się szybko wyczerpać, jeśli np. Twój ubezpieczyciel stosuje redukcyjną sumę ubezpieczenia (czyli pomniejsza jej wartość o każde wypłacone odszkodowanie).

Dodatkowym atutem będzie też tzw. stała suma ubezpieczenia. Jeśli w Twojej umowie znajdzie się taki zapis, maksymalne odszkodowanie zostanie wypłacone w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu z dnia zawarcia umowy (towarzystwo nie uwzględnia spadku wartości auta).

To możliwe ! Towarzystwa ubezpieczeniowe starają się dopasować ofertę polisy ubezpieczeniowej AC do różnych wymagań klientów. Dla tych, którzy obawiają się tylko całkowitej utraty pojazdu (kasacji po wypadku lub kradzieży) przygotowano na przykład tzw. ubezpieczenie minicasco (AC mini, smart casco), które obejmuje zazwyczaj:

 • szkodę całkowitą,
 • kradzież,
 • uszkodzenia wyrządzone przez siły natury.

Niektórzy ubezpieczyciele stosują kombinacje wyżej wymienionych zdarzeń. Nieliczni poszerzają ofertę o szkody częściowe, ale z zastosowaniem wysokich udziałów własnych. Chociaż zakup polisy minicasco oznacza objęcie pojazdu niepełną ochroną, wielu klientów decyduje się właśnie na taką formę ubezpieczenia. Decyduje o tym zazwyczaj atrakcyjna cena polisy - w niektórych przypadkach AC mini jest tylko o kilkadziesiąt złotych droższe niż samo OC.

Jeżeli dojdzie do uszkodzenia pojazdu i będziesz chciał go naprawić z polisy AC, pamiętaj aby niezwłocznie zgłosić szkodę do swojego ubezpieczyciela. Zbyt długa zwłoka może nawet narazić Cię na odmowę wypłaty odszkodowania, np. z powodu rażącego zaniedbania i w konsekwencji zwiększenia rozmiaru szkody.

O tym warto pamiętać:

 • jeśli masz możliwość zlikwidowania szkody bezgotówkowo, skorzystaj z niej - nie będziesz musiał szukać warsztatu i przejmować się rozliczeniem kosztów naprawy;
 • niektóre towarzystwa, pomimo że umowa AC zakłada naprawę w warsztacie, proponują swoim klientom skorzystanie z wariantu kosztorysowego. Zdecyduj się na niego tylko wtedy, gdy wycena szkody jest dla Ciebie bardzo korzystna, uszkodzenia są tylko powierzchniowe, a warsztat który samodzielnie wybierzesz jest zaufany;
 • nie każdą usterkę auta musisz zgłaszać z polisy AC. Sprawdź najpierw, czy Twoja umowa ubezpieczenia nie gwarantuje również dodatkowej ochrony, np. szyb, opon, kluczyków itp. - jeśli naprawisz szkodę z takiej polisy, nie stracisz zniżek w AC;
 • z ubezpieczenia autocasco możesz również skorzystać, gdy do kolizji doszło nie z Twojej winy – Twój ubezpieczyciel zlikwiduje szkodę, a następnie zwróci się do ubezpieczyciela sprawcy o zwrot poniesionych kosztów.

Do uszkodzenia pojazdu doszło podczas pobytu za granicą? W takim przypadku warto jak najszybciej skontaktować się z ubezpieczycielem. Bez konsultacji z nim nie powinniśmy podejmować żadnych działań, bo może nas to narazić na odmowę zwrotu poniesionych kosztów. Lepiej więc od razu dopytać o sposób likwidacji szkody.

Przykładowo, niektóre zakłady ubezpieczeń przewidują tylko naprawę na miejscu, która przygotuje samochód do dalszej bezpiecznej jazdy (oczywiście jeśli to jest możliwe). W takim przypadku całkowita likwidacja szkody odbywa się już na terenie Polski.

Uwaga! Przed zawarciem umowy AC należy sprawdzić, w jakich krajach będzie obowiązywała nasza polisa. Ochrona autocasco może dotyczyć tylko Polski lub wszystkich państw europejskich. Z ochrony ubezpieczeniowej AC wyłącza się czasami wybrane zdarzenia (głównie kradzież), do których dojdzie na terenie niektórych państw. Najczęściej w wyłączeniach OWU pojawia się: Albania, Białoruś, Mołdawia, Rosja i Ukraina.

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe wyszczególnia w swoim OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia) sytuacje, które są wyłączone z ochrony autocasco. Najczęściej polisa AC nie działa, gdy samochód:

 • został skradziony lub uszkodzony wskutek rażącego niedbalstwa (np. po pozostawieniu otwartego pojazdu z kluczykami w środku),
 • podczas kradzieży nie był odpowiednio zabezpieczony, np. urządzenia przeciwkradzieżowe zadeklarowane w umowie nie były uruchomione,
 • prowadziła osoba bez odpowiednich uprawnień,
 • był prowadzony przez kierowcę będącego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
 • nie jest zarejestrowany lub nie posiada ważnych badań technicznych.

 

Oprócz wyżej wymienionych podstawowych wyłączeń, każdy ubezpieczyciel ustala własne, dodatkowe ograniczenia zakresu ochrony, które warto sprawdzić przed zakupem polisy.

Zainteresowała Cię nasza oferta ? Chcesz wiedzieć więcej ? Wypełnij poniższy formularz a My się z Tobą skontaktujemy.

  Zainteresowała Cię nasza oferta ? Chcesz wiedzieć więcej ? Wypełnij poniższy formularz a My się z Tobą skontaktujemy.

   Zainteresowała Cię nasza oferta ? Chcesz wiedzieć więcej ? Wypełnij poniższy formularz a My się z Tobą skontaktujemy.

    Zainteresowała Cię nasza oferta ? Chcesz wiedzieć więcej ? Wypełnij poniższy formularz a My się z Tobą skontaktujemy.

     Maria Marlin Retired Govt Officer, ON, Canada

     Very helpful fully explaining the different plans. Cash value is accessed via policy loans, which accrue interest and reduce cash value our valuable items.

     Maria Marlin Retired Govt Officer, ON, Canada

     Very helpful fully explaining the different plans. Cash value is accessed via policy loans, which accrue interest and reduce cash value our valuable items.

     Partnerzy:

     Współpracujemy z najbardziej popularnymi i rozpoznawalnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi